Zarządzanie substancjami odżywczymi

Magazynowanie nawozów mineralnych

Warunki magazynowania nawozów mineralnych zawarte są w przepisach prawa, etykietach nawozów oraz w zaleceniach Dobrej Praktyki Rolniczej. Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków przechowywania nawozów prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska. Warunki przechowywania nawozów opisane są szczegółowo w ustawie o nawożeniu i w rozporządzeniu MRiRW

Magazyn nawozów powinien być prawidłowo oznaczony (np. napisem „MAGAZYN NAWOZÓW”) i zamykany na klucz, który powinna posiadać osoba upoważniona i świadoma zasad magazynowania nawozów i zagrożeń związanych z ich przechowywaniem. W mniejszych gospodarstwach powinien to być sam właściciel, w większych osoba lub osoby odpowiedzialne za wykonanie nawożenia. Zamykane powinny być także drzwi pomieszczeń wewnątrz magazynu. W przypadku nawozów magazynowanych w pryzmach dostęp dla osób postronnych powinien być ograniczony przez odgrodzenie i oznaczenie takiego miejsca. Pracownicy wykonujący prace związane z magazynowaniem nawozów powinni być poinformowani o wpływie czynników szkodliwych na zdrowie lub życie ludzi, sposobie stosowania oraz magazynowania nawozów, środkach ochrony indywidualnej, sposobie postępowania z niezużytymi nawozami oraz z pustymi opakowaniami, sposobie mycia oraz czyszczenia pojazdów i sprzętu po zakończonej pracy, sposobie postępowania w razie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, metodach postępowania podczas przechowywania oraz transportu nawozów.

Magazyn powinien być wyposażony w sprzęt i urządzenia do składowania, przemieszczania i spiętrzania nawozów oraz w przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności w magazynie. Niedopuszczalne jest składowanie saletry amonowej razem z innymi nawozami, ani w bliskim sąsiedztwie grzejników.

Nawozy mineralne w postaci stałej przechowuje się w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania. Mogą być one również przechowywane luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania. Pryzmy takie nie mogą być umieszczone na terenach o dużym spadku oraz w strefach ochrony pośredniej wód. Nawozy w postaci płynnej przechowuje się w zamkniętych opakowaniach lub w szczelnych, przystosowanych do tego celu zbiornikach.

Miejsce magazynowania nawozów powinno być wydzielone i uwzględniać zagrożenia jakie są związane z przechowywanymi tam substancjami. Głównym celem magazynowania nawozów jest ich ochrona przed zmiennymi warunkami otoczenia, w szczególności przed znacznymi zmianami temperatury i wilgotności. Ponieważ niektóre nawozy są substancjami palnymi i rozpuszczalnymi w wodzie, powinny być również zabezpieczone przed ogniem i zalaniem wodą. Magazyn powinien być wyposażony w posadzki z materiałów niepalnych, łatwo zmywalnych, ograniczających poślizg oraz odpornych na uderzenia i działanie substancji żrących. Pozostałe elementy konstrukcyjne magazynu powinny być również niepalne.