Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Zanieczyszczenie powietrza chemią rolniczą

Problem znoszenia poza granice pola substancji chemicznych wykorzystywanych w zabiegach agrotechnicznych jest istotny z dwóch powodów. Znoszenie środków ochrony roślin lub nawozów poza granice pola może powodować zagrożenie dla środowiska.

Wody powierzchniowe mogą być bezpośrednio zanieczyszczone, jeśli znoszenie stosowanych środków chemicznych odbywa się w ich kierunku. Sposobem zapobieżenia znoszenia środków chemicznych jest przede wszystkim wybór takich terminów zabiegów, aby pogoda była odpowiednia, czyli:

  • prędkość wiatru poniżej 4 m/s,
  • temperatura odpowiednia do charakteru środka chemicznego lub nawozu,
  • nie w czasie deszczu, ani przed deszczem.

W sadach najlepiej stosować opryskiwacze tunelowe, a do oprysków polowych opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza i dyszami antyznoszeniowymi. Poza tym ważne jest zachowanie odpowiednich stref buforowych, czyli odległości od innych upraw, terenów nierolniczych lub wód powierzchniowych.

Niektóre nawozy mineralne mają formę pylistą, która stwarza ryzyko przedostawania się z wiatrem poza miejsce stosowania. Planując wapnowanie z wykorzystaniem nawozu pylistego (np. tlenku wapnia CaO) należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

  • zabiegi powinny być wykonywane w odpowiednich warunkach pogodowych,
  • do rozsiewaczy nawozów należy stosować dodatkowe wyposażenie, tzw. adaptery ograniczające pylenie.

Więcej na poniższych stronach: