Społeczność lokalna

Użytkowanie ziemi zgodnie z prawem

O użytkowaniu ziemi zgodnie z jej przeznaczeniem mówi Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku.

Jest to użytkowanie, które:

  • ogranicza przekwalifikowanie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
  • zapobiega degradacji i dewastacji gleb,
  • prowadzi do rekultywacji zdegradowanych gleb i ich ponownego zagospodarowania,
  • uwzględnia zachowanie torfowisk oraz oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych,
  • ogranicza zmiany w naturalnym ukształtowaniu powierzchni ziemi.

Gospodarstwa rolne często funkcjonują w pobliżu lub na terenie obszarów prawnie chronionych, co wiąże się z określonymi obowiązkami i ograniczeniami. Najważniejszym zadaniem obszarów prawnie chronionych jest ochrona siedlisk flory i fauny oraz stref wodonośnych. Rolnicy muszą więc gospodarować zasobami przyrodniczymi w sposób szczególnie odpowiedzialny, bezwzględnie zgodny z przepisami prawa oraz zasadami dobrej praktyki rolnej. Zasady te mówią m.in. o tym, jak zarządzać nawozami, środkami ochrony roślin, odpadami i generowanymi w gospodarstwie innymi zanieczyszczeniami oraz jak modyfikować praktyki rolne, by zminimalizować ich oddziaływanie na otaczające gospodarstwo środowisko.