Zarządzanie wodą

Zezwolenie wodno-prawne

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 258):

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego pozwala na:

 • Wykonywanie urządzeń wodnych, w tym studni, pomostów i stawów,
 • Szczególne korzystanie z wód, w tym pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz odprowadzanie ścieków,
 • Inne działania, mogące mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową, w tym: wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulację cieków i zbiorników wód oraz rolnicze wykorzystanie ścieków.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, pobieranie wód w ilości do 5m3 na dobę nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Taka ilość odpowiada nawodnieniu 5 mm/dobę (równoważnik pokrycia parowania roślin w upalny wietrzny dzień) na powierzchni zaledwie 10 arów (0,1ha). W razie zużywania ilości przekraczających 5m3 na dobę należy zadbać o wykonanie operatu wodno-prawnego i wystąpić o wydanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód. Wykonanie operatu zwykle zleca się wyspecjalizowanym podmiotom. Operat powinien składać się z części graficznej i opisowej. Część opisowa powinna zawierać m.in.:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego danych i adresu,
 • cel i zakres zamierzonego korzystania z wód,
 • rodzaj urządzeń pomiarowych,
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • określenie wpływu gospodarki wodnej podmiotu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu powinna zawierać:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, dodatkowo powinien zawierać:

 • określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji i pomiaru poboru wody,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Przy poborze wód gruntowych warto zaplanować – zwłaszcza w warunkach gospodarstwa posiadającego grunty w niewielkim rozłogu – zbiornik wodny umożliwiający pobór i gromadzenie wody w okresach, gdy nawadnianie nie jest konieczne, który dodatkowo może służyć gromadzeniu wód opadowych.