Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Postępowanie z resztkami cieczy użytkowej, wodą zanieczyszczoną ŚOR, przeterminowanymi środkami, odzieżą zanieczyszczoną ŚOR, smarami, paliwem i nawozami

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin należy: „postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym resztki cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych należy:

  1. zużyć po uprzednim rozcieńczeniu na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, w miejscu, w którym zastosowano środek ochrony roślin w mniejszej ilości, jeżeli jest to możliwe, lub
  2. unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  3. unieszkodliwić w sposób inny niż wskazany w pkt 2, jeżeli jest on zgodny z przepisami o odpadach.”

Najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska, a także ekonomicznego jest zużycie pozostałej cieczy roboczej na polu w miejscu, w którym wykonywane zabieg, o ile jest to możliwe. Niedopuszczalne jest wylewanie wody zanieczyszczonej środkami ochrony roślin, smarami, paliwem, czy nawozami do kanalizacji, cieków wodnych, rzek, jezior, gruntu, ani też spalanie ich we własnym zakresie.

Mycie opryskiwacza należy wykonać bezpośrednio po zabiegu, myjąc zarówno od zewnątrz jak i urządzenia wewnętrzne. Wiele środków chemicznych może pozostawić osady na filtrach. Filtr ssawny, ciśnieniowy, filtry sekcyjne oraz filterki dysz należy zdemontować i umyć szczoteczką, w wodzie z mydłem. Można również pozostawić filtry w wodzie z mydłem na kilka godzin.

Więcej zaleceń szczegółowych na stronach:

Coraz popularniejsze staje się zagospodarowanie resztek cieczy roboczej oraz wody z mycia sprzętu poprzez bioremediację, czyli wykorzystanie metod biologicznych (Biobed, Phytobac® i Biofilter lub Vertibac). Metoda ta opiera się na przygotowaniu złoża biologicznie czynnego, które będzie w stanie rozłożyć substancje zawarte pozostałościach cieczy roboczej. Czas eksploatacji biozłoża w stanowiskach bioremediacyjnych wynosi powyżej 10 lat, w zależności od charakteru likwidowanych środków. Po okresie użytkowania należy poddać złoże kompostowaniu przez pół roku, a następnie wykorzystać jako nawóz organiczny.

Pozostałości po opryskach można również poddać dehydratacji, która polega na odparowaniu wody, co spowoduje zmniejszenie objętości odpadów podlegających unieszkodliwieniu. Nie będzie konieczności unieszkodliwiania wody zawartej w popłuczynach, co znacząco obniży koszty zagospodarowania tego odpadu (technologie Heliosec® oraz Osmofilm®), jednak należy powstałe odpady przekazać do skutecznego unieszkodliwienia – najczęściej poprzez spalenie.

Smary, zanieczyszczone paliwo, przepracowane oleje należy zebrać selektywnie, przechować do czasu przekazania firmie prowadzącej odzysk lub recykling tego rodzaju odpadów lub przekazać podmiotowi zbierającemu posiadającymi odpowiednie decyzje wpisanemu do rejestru Marszałka Województwa.

Należy pamiętać iż obrót odpadami zawsze odbywa się na podstawie Karty Przekazania Odpadów (KPO). Zachowując KPO do kontroli mamy potwierdzenie właściwego postępowania z odpadami z naszej strony.

Bardzo dobrym źródłem wiedzy praktycznej jest „DOBRA PRAKTYKA postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin” oraz „BEZPIECZNA PRACA Z CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN”:

Odzież ochronna jednokrotnego użycia zanieczyszczona chemikaliami, zniszczona lub zużyta, podlega przepisom o odpadach. Traktowana jest jak odpad niebezpieczny i należy ją przekazać do unieszkodliwienia. Przeterminowane, niepełnowartościowe środki ochrony roślin muszą zostać poddane unieszkodliwieniu przez profesjonalne firmy posiadające stosowne uprawnienia. Przekazując je profesjonalistom mamy pewność, że nie zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób. Wykorzystywanie w rolnictwie przeterminowanych preparatów stanowi zagrożenie dla upraw, operatora i konsumentów. Preparaty po upływie terminu ważności nie gwarantują poprawnego działania, a co za tym idzie nie spełnią swego zadania, czyli zabezpieczenia upraw. Ze względu mogące zachodzić procesy rozkładu stają się bezużyteczne, a czasem nawet niebezpieczne. Do czasu przekazania odpadów należy je przechowywać w magazynie odpadów niebezpiecznych, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach.