Gospodarstwa pilotażowe realizują zasady rolnictwa zrównoważonego w oparciu o Listę Kontrolną opracowaną przez Stowarzyszenie "ASAP". W gospodarstwie rolnym rolnictwo zrównoważone polega na :

1

Minimalnej uprawie gleby lub uprawie bez orkowej.

2

Zmianowaniu upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności.

3

Utrzymaniu okrywy roślinnej gleb.

4

Nawożeniu roślin w oparciu o bilans nawozów.

5

Efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych.

6

Stosowaniu się do zasad integrowanej ochrony roślin.

7

Zwróceniu uwagi na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym.

8

Rozwoju lokalnych społeczności, wzmocnienia współpracy sąsiedzkiej.

Przeszukaj mapę gospodarstw pilotażowych

Czym są gospodarstwa pilotażowe

Współczesne działania rolne powinny być zgodne ze środowiskiem i jak najmniej szkodliwe dla natury. To główny cel wdrożenia zasad rolnictwa zrównoważonego. Poprzez realizacje określonych wytycznych, rolnik nie tylko może rozbudować swoje gospodarstwo, zarobić pieniądze, ale także jest w stanie prowadzić działalność przyjazną dla środowiska. Gospodarstwa pilotażowe są pionierami wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego.

Czym wyróżnia się ten rodzaj rolnictwa?

W mediach coraz częściej pojawia się pojęcie: rolnictwo zrównoważone oraz gospodarstwo pilotażowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, co kryje się po tymi terminami. Jest to idea zracjonalizowanej produkcji odbywającej się przy wykorzystaniu metod przyjaznych dla środowiska. Każdy gospodarz ma obowiązek wdrożyć w swojej działalności zasady opierające się na zapewnieniu ochrony różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Wszystkie podejmowane działania mają być zgodne z ekologicznymi zasadami, a także jak najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Co zrobić, aby zacząć prowadzić gospodarstwo pilotażowe?

Decydując się na wdrożenie zasad rolnictwa zrównoważonego, możesz liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych, jak i z krajowych zasobów przeznaczonych na rozwój wsi i rolnictwa w ekologicznym duchu. Wystarczy, że rolnik spełni szereg warunków, a będzie mógł otrzymać pieniądze pozwalające na wprowadzenie licznych zmian w swojej działalności.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, rolnik musi posiadać minimum hektar gruntów rolnych, a także musi mieć zrobiony plan działalności rolnośrodowiskowej. Potrzebna jest także aktualna analiza gleby, na której będą sadzone rośliny. Rolnik jest także zobowiązany do stosowania prawidłowego doboru roślin w płodozmianach. Każdego roku musi przestrzegać nowych regulacji, dzięki którym nawożenie będzie odbywało się w zgodzie ze środowiskowymi zasadami. Bezwzględnie rolnik nie może stosować odpadów ściekowych.

Dlaczego warto wdrożysz zasady rolnictwa zrównoważonego?

  • Możliwość wdrożenia do gospodarstwa zrównoważonego nawożenia, bezpiecznego dla środowiska, pozwalającego na eliminację sztucznych nawozów na rzecz naturalnych, bezpiecznych dla roślin, jak i dla człowieka.
  • Rolnik nie uprawia tylko dwóch najbardziej opłacalnych gatunków, ale jego gospodarstwo jest różnorodne, co zapewnia różnorodność w świecie roślin. Sprzyja to dostępowi do całej gamy produktów roślinnych, przez co klienci chętnie korzystają z usług takiego gospodarstwa rolnego.
  • Rozbudowa gospodarstwa, które zaczyna na siebie zarabiać, a standard społeczny rolnika znacząco się podnosi.
  • Wsparciem w przechodzeniu na zasady rolnictwa zrównoważonego jest dofinansowanie, o której każdy rolnik może się ubiegać.

 

Minimalna uprawa gleby lub uprawa bez orkowa – uprawa bezorkowa stanowi alternatywę dla uprawy tradycyjnej. Odbywa się przy wykorzystaniu uproszczonej technologii, a jednocześnie stanowi podstawową formę gospodarowania ziemią. Rolnik stosuje minimalną ilość zabiegów, ograniczonych w zasadzie tylko do spulchniania gleby i jej mieszania, bez konieczności jej odwracania. Resztę prac wykonują dżdżownice, które szukając pożywienia budują korytarze w głębokich strukturach ziemi, a przez to poprawiają jej żyzność, wspomagają jej wietrzenie, a także mieszają pozostałości, które znajdują się nadal w glebie po żniwach.

Zmianowanie upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności – zadaniem każdego rolnika jest takie planowanie upraw, aby w każdym cyklu rocznym na danym terenie rosły inne rośliny. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na bioróżnorodność, ale pozwoli także na rozwój gospodarstwa rolnego.

Utrzymanie okrywy roślinnej gleb – erozja gleby jest zjawiskiem bardzo poważnym, mogącym wystąpić w wyniku niekorzystnego działania wody, wiatru, sił grawitacji, ale może powstać także w skutek nieodpowiednich działań człowieka. Uprawa roślin, które mają silnie wiążące korzenie może zapobiec pogłębianiu erozji. Można także wdrożyć zasady uprawy bezorkowej, jak i zastosować płodozmiany przeciwerozyjne.

Nawożenie roślin w oparciu o bilans nawozów – podstawową zasadą jest, aby dostarczane składniki w nawozach występowały w takiej samej ilości, jak te pobrane wraz z plonami roślin. Oczywiście, trzeba mieć świadomość, że nie ma możliwości stuprocentowego wykorzystania składników z nawozów, a wystąpienie nadwyżek nawozów jest wręcz nieuniknione. Należy jednak stosować bilans nawozów, w celu dostarczania ich jedynie w wymaganej ilości.

Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych – celem podejmowanych działań powinno być ograniczenie użycia wody, bez szkody dla prowadzonych upraw. Racjonalne jej wykorzystanie pozwoli na zapewnienie prawidłowego rozwoju rolnictwa, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych. Rolnik powinien oszczędnie gospodarować wodą, a także wdrożyć system monitorowania potrzeb i zużycia wody uwzględniający m.in. problem suszy.

Stosowanie się do zasad integrowanej ochrony roślin – metoda ochrony roślin przed szkodliwymi substancjami, która polega na wykorzystaniu m.in. metod nie chemicznych, w żaden sposób niezagrażających ani człowiekowi, ani zwierzętom, ani środowisku naturalnemu. Wykorzystując wiedzę o szkodliwych organizmach, można będzie w odpowiednich terminach podejmować działania pozwalające na ich zwalczenie. Wdrażając zasady integrowanej ochrony roślin, można zminimalizować ilość stosowanych chemicznych środków ochrony roślin.

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym – upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, jakie mogą pojawić się podczas pracy w gospodarstwie rolnym pozwoli na popularyzację zasad bezpiecznej pracy, jak i na zwiększenie świadomości rolników. Konieczne są liczne przeobrażenia, innowacyjna mechanizacja produkcji rolnej, a także wdrażanie nowych technologii, aby zmienić warunki, w jakich rolnicy muszą pracować. Sprzęt rolniczy powinien być poddawany okresowym przeglądom, a udział rolnika w szkoleniach pozwoli na zwiększenie jego świadomości podczas wykonywanej pracy.