Rolnictwo regeneratywne. Szanse i wyzwania

16 kwietnia, podczas organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konferencji Targi Idei ESG, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności poprowadziła warsztat poświęcony rolnictwu regeneratywnemu.

Częścią konferencji, w ramach Ścieżki Bioróżnorodność, był warsztat „Rolnictwo regeneratywne. Szanse i wyzwania” w trakcie którego omawialiśmy założenia dla wdrażania systemu certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla oraz rolę jaką może w tym systemie odegrać rolnictwo zrównoważone i praktyki regeneratywne. Jak wskazywała Małgorzata Bojańczyk:

Unijne ramy certyfikacji mają na celu zwiększenie skali działań związanych z pochłanianiem dwutlenku węgla oraz zwalczanie zjawiska greenwashingu. Propozycje tych regulacji idą w kierunku ustalenia dobrowolnego systemu certyfikacji jednostek pochłaniania węgla z rolnictwa węglowego i zakładają stworzenie uznawanego przez Komisję Europejską systemu certyfikacji w modelu publicznym i prywatnym. Obecnie trwają prace nad zagwarantowaniem jakości metodyki certyfikacji i określeniem zasad uznawania systemów certyfikacji.

W rolnictwie ekonomia i ekologia zawsze były w konflikcie, co doprowadziło do podziału systemów rolniczych, na konwencjonalne (intensywne i ekstensywne), ekologiczne i zrównoważone. Dotychczas zawsze wygrywała ekonomia, co spowodowało degradację większości gleb świata oraz przyspieszyło tempo zmian klimatu. Zrównoważone rolnictwo to minimum koniecznego działania, a jednym z celów rolnictwa, poza samą produkcją, stała się także regeneracja gleby, wód i innych zasobów środowiska tak, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

Częścią rolnictwa zrównoważonego są praktyki regeneratywne, które pomagają zapobiegać zmianom klimatu oraz obniżają wrażliwość gospodarstw na skutki tych zmian. Zaliczają się do nich m.in. optymalne stosowanie środków produkcji takich jak: nawozy, środki ochrony roślin, maszyny czy nasiona, okrycie gleby roślinnością przez cały rok wykorzystując poplony w płodozmianie, odpowiednie korzystanie z ukształtowania terenu wokół gospodarstwa, np. wyłączenie z uprawy tych obszarów, które są stale podmokłe, rozważne wykorzystanie gleby, ograniczenie interwencji i presji na nią (rezygnacja z orki), rozwój bioróżnorodności na polu, jego obrzeżach i w całym gospodarstwie, stosowanie nawozów organicznych oraz wykorzystanie resztek pożniwnych jako źródła biomasy czy uprawy okrywowe zwiększające sekwestrację węgla i chroniące glebę.

Zrównoważone rozwiązania w rolnictwie oparte na praktykach regeneratywnych oprócz korzyści klimatycznych i środowiskowych pozwalają także na stworzenie nowego modelu biznesowego dla rolników. Odpowiednie praktyki uprawy dają możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych i magazynowania węgla organicznego wychwyconego z atmosfery w glebie. Jest to ogromna szansa dla biznesu rolno-spożywczego w dobie ESG i ograniczania emisyjności w łańcuchu dostaw (Scope 3).

Targi Idei ESG to nowa, cykliczna formuła wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, o utrwalonej renomie w świecie ESG, która porusza najbardziej aktualne i istotne tematy z perspektywy biznesu. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności było partnerem merytorycznym wydarzenia.