Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, Polska Izba Mleka i Związek Polskich Przetwórców Mleka będą współpracować na rzecz promocji i rozwoju praktyk rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Organizacje zawarły porozumienie, którego celem jest wspieranie zrównoważenia polskiego sektora produkcji mleka.

Polska Izba Mleka i Związek Polskich Przetwórców Mleka to organizacje zrzeszające spółdzielnie i firmy prywatne, zajmujące się przetwórstwem mleka. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego.

Organizacje te podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy, której celem jest podejmowanie całego szeregu działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego mleczarstwa. To pierwsza  tego typu inicjatywa w polskim mleczarstwie, do której zaproszono przedstawicieli zakładów przetwórczych – liderów na rynku mleka.

Zrównoważone rolnictwo, w tym mleczarstwo to dziś jeden z kluczowych kierunków w jakim powinna podążać branża mleczarska, aby utrzymać naszą globalną konkurencyjność. Wysokie ambicje klimatyczne, coraz większa świadomość konsumencka i przede wszystkim transformacja rolnictwa wymuszona Europejskim Zielonym Ładem to kierunki, w jakie wpisuje się zrównoważoność. Dlatego cieszę się, że wspólnie zaczynamy ważny i nieunikniony proces tworzenia zrównoważonego mleczarstwa. To przyszłość, dzięki której firmy zrzeszone w naszych organizacjach będą przygotowane do tych ogromnych transformacji.

– podkreśla Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Wpływ emisji metanu przy produkcji zwierzęcej i tlenków azotu przy uprawie roślin paszowych na środowisko i klimat jest większy, niż wpływ emisji takiej samej ilości dwutlenku węgla. Dlatego bardzo duże znaczenie dla polityki klimatycznej ma wdrożenie zasad rolnictwa zrównoważonego, w tym racjonalizacja chowu i żywienia przeżuwaczy.

– dodaje Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Przeżuwacze mają w skali świata ogromne znaczenie zarówno dla całokształtu żyzności gleb, jak i dla jakości diety społeczeństw. Zrównoważenie tego, bardzo wymagającego segmentu produkcji żywności, jest wyzwaniem, któremu musimy stawić czoła.

– zaznacza Jerzy Próchnicki, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Dlaczego to takie istotne? Obecnie cały sektor produkcji i przetwórstwa mleka stoi przed istotnymi wyzwaniami związanymi z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Dotyczy to przede wszystkim konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z tego typu produkcji, ograniczenia stosowania antybiotyków oraz zapewnienia dobrostanu zwierząt. Do kluczowych elementów stanowiących największe wyzwanie w procesie zrównoważenia produkcji zaliczają się: produkcja pasz, zdrowie i higiena, dobrostan zwierząt, zarządzanie wodą, wykorzystanie odchodów czy kwestia emisji gazów cieplarnianych.

Naszym celem jest stworzenie modelu produkcji mleka, który łączy cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi oraz dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu.

– mówi Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Tylko poprzez zrównoważony rozwój mleczarstwa, który szczególną uwagę przywiązuje do ochrony środowiska oraz troski o dobrostan zwierząt, jest możliwe dostarczanie konsumentom prawdziwie wartościowych produktów. Już obecnie podejmujemy konkretne działania – 22 lutego 2023 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy zadaniowej poświęconej zrównoważonemu mleczarstwu.

– dodaje.