Jak codziennymi wyborami wspierać środowisko i klimat?

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z EKO-PUNKT Organizacją Odzysku Opakowań S.A. przygotowało kampanię informacyjną o wpływie łańcucha odpowiedzialności za żywność na środowisko i klimat.

Każdy z nas swoimi codziennymi wyborami może wspierać ochronę zasobów naturalnych i pomagać środowisku. Wspólna kampania „ASAP” i EKO-PUNKT opisuje zamknięty cykl „3 kroków dbałości o środowisko i klimat”, którego uczestnikami są rolnicy, przetwórcy, dostawcy, sprzedawcy, konsumenci, firmy zajmujące się zbieraniem i sortowaniem odpadów oraz recyklerzy. Każda z tych grup, na każdym z etapów powstawania, przetwarzania, sprzedaży i recyclingu dba o to, aby żywność powstawała w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska a odpady, w tym odpady opakowaniowe powstające podczas całego procesu, były jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

–  mówi Anna Szymańska, Członek Zarządu EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Cykl życia produktu żywnościowego zaczyna się od rolnika, który stosując odpowiednie metody upraw i hodowli dba o to, aby żywność powstawała w sposób zrównoważony. Producenci rolni ograniczają do niezbędnego minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, dbają o bioróżnorodność czy o dobrostan zwierząt gospodarskich. Aby wysiłek rolników nie został zmarnowany, odbiorcy i przetwórcy płodów rolnych również muszą zachować zasady zrównoważenia w kolejnym kroku na drodze żywności od pola do stołu.

– uzupełnia Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Standardy zrównoważenia jakie są stosowane przez sektor rolno-spożywczy to m.in. zielone pochodzenie energii, odpowiednie zarządzanie odpadami, stosowanie surowców, które można łatwo poddać recyclingowi. Dużą rolę w zapewnieniu zrównoważenia odgrywa transport i logistyka, gdzie lokalne pochodzenie produktów rolnych pozwala na skracanie łańcuchów dostaw, co w istotny sposób organiczna emisje CO2.

Rolą konsumenta żywności jest zadbanie o właściwy recycling opakowań. Składa się na to odpowiednia segregacja opakowań i dbanie o to, by trafiały do przeznaczonych dla nich pojemników. Dbałość o odpowiednią segregację zapewnia, że odpady trafią na linie sortownicze w firmach zajmujących się gospodarką odpadami, a następnie zostaną skierowane do recyklerów – hut szkła, hut aluminium, papierni, zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych gdzie zostaną przetworzone i wykorzystywane powtórnie. Użycie po raz kolejny tych samych surowców wtórnych w procesach produkcyjnych znacznie ogranicza zużycie energii, wody oraz surowców naturalnych, co ma bezpośredni wpływ na efekt środowiskowy.

EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. świadczy usługi, dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek, w zakresie realizacji obowiązku recyclingu odpadów opakowaniowych oraz zarządza strumieniem odpadów opakowaniowych grupy kapitałowej Remondis w Polsce. EKO-PUNKT stara się wspierać wszelkie inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną konsumentów.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.