Innowacyjna, bezpieczna i zrównoważona produkcja w sektorze mleczarskim

26 marca odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego „Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka”, które poświęcone zostało omówieniu założeń realizacji badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska, w aspekcie postępujących zmian klimatycznych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni realizujących projekt „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego”. W trakcie swojego wystąpienia prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, omówił główne cele projektu, ramy czasowe oraz planowane działania.

Projekt został zorganizowany w oparciu o trzy kluczowe obszary:

  • Obszar I: Panel nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości i walorów prozdrowotnych.
  • Obszar II: Innowacyjne rozwiązania inżynierskie wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich.
  • Obszar III: Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

Podczas prezentacji założeń Obszaru II, prof. dr hab. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawił założenia innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych wspierających działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich. Ich celem jest opracowanie metodologii do określania faktycznej emisji gazów cieplarnianych, co ma pozwolić zakładom mleczarskim zaproponować dostawcom mleka udział w kontroli klimatycznej w celu redukcji śladu CO2 za pomocą prostej aplikacji.

Sieć badawczą uczelni przyrodniczych tworzą Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – jako Lider projektu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Komitet Sterujący „Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka” to wspólna inicjatywa Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, które zawarły porozumienie, którego celem jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego w Polsce.