Dekarbonizacja i rolnictwo węglowe w branży mleczarskiej

We wrześniu 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego „Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka”. Tematami spotkania były założenia legislacyjne, lista praktyk regeneratywnych i certyfikacja w zakresie rolnictwa węglowego oraz emisje z Zakresu 3.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Sebastian Balcerak, Łukasz Żurawiecki i Arkadiusz Jarosz z firmy Agreena,
  • Adam Kopyść z firmy Bayer,
  • Grzegorz Bobek z firmy Danone.

Praktyki regeneratywne to wszelkie praktyki rolnicze prowadzące do odtworzenia cykli natury, poprawy żyzności gleb i stanu wód, zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ich stosowanie pomaga zapobiegać zmianom klimatu oraz obniża wrażliwość gospodarstw na skutki tych zmian. Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca certyfikacji usuwania dwutlenku węgla ma na celu zwiększenie skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla i zachęcenie do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychwytywania, recyklingu i składowania CO2 w sektorach rolnictwa, leśnictwa i przemysłu.

Jak mówiła podczas spotkania Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności:

Sektory użytkowania gruntów mają do odegrania ważną rolę w realizacji celu UE jakim jest 55% redukcja emisji do 2030 r. i osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. Jednym z narzędzi mających wspierać producentów rolnych w osiągnięciu tych celów jest „Ekoschemat rolnictwo węglowe” w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Promuje on praktyki rolnicze zwiększające składowanie węgla w glebie, magazynowanie CO2 z atmosfery w roślinach oraz zmniejszanie emisji.

Sebastian Balcerak, Market Lead w Agreena mówił o korzyściach dla gospodarstw mlecznych wynikających z certyfikacji węglowej upraw. AgreenaCarbon to największy na świecie program dotyczący węgla w glebie dla rolników. Program, dostosowując się do najnowszych osiągnięć nauki, polityki i oczekiwań rynku, dostarcza wysokiej jakości certyfikaty, które zapewniają nowe źródło dochodów dla gospodarstw rolnych.

Adam Kopyść, Dyrektor ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju w firmie Bayer, podkreślał znaczenie emisji z Zakresu 3 (ang. Scope 3) dla przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej. Są to emisje pośrednie w całym łańcuchu dostaw, w tym będące wynikiem wytwarzania surowców rolnych. W swoim wystąpieniu przedstawił korzyści dla firm i rolników z projektów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentował również rekomendowane podejście biznesowe firm do tego zagadnienia, mając na uwadze trendy regulacyjne w UE.

Grzegorz Bobek omawiał w trakcie spotkania plan redukcji emisji gazów cieplarnianych w Grupie Spółek Danone. W tym roku firma ogłosiła nowe, ambitne cele dekarbonizacyjne zgodne z metodyką Science Based Targets 1,5o C oraz zobowiązanie dotyczące redukcji emisji metanu o 30% do 2030 r., którego elementem jest współpraca z rolnikami w ramach wdrażania praktyk regeneratywnych u dostawców mleka dla Danone.

Komitet Sterujący powstał dzięki porozumieniu o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.