CSRD i PPWR w mleczarstwie

4 lipca 2023 r odbyło się 4. spotkanie Komitetu Sterującego „Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka”. Głównymi tematami rozmów były raportowanie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), wdrożenie dyrektywy PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), wymagania sieci handlowych oraz system kaucyjny i single-use plastics.

W trakcie dyskusji przekazano uczestnikom informację o projektach finansowanych przez Fundusz Promocji Mleka – szkoleniach z zakresu wymogów zrównoważonego rolnictwa, produkcji i przetwórstwa mleka przygotowanych przez Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz o stronie internetowej dotyczącej tej tematyki przygotowywanej przez Polską Izbę Mleka.

Robert Gasek, reprezentujący ZPPM, omówił stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (European Dairy Association) wobec projektu PPWR, które w swoim stanowisku odnosi się m.in. do takich kwestii, jak wymagane poziomy oraz sposób obliczania zawartości recyklatu w opakowaniach wprowadzanych na rynek, sposób naliczania opłat za wprowadzanie opakowań do obrotu w zależności od ich rodzaju czy zakresu produktów, które powinny podlegać nowym przepisom. Zakres projektu PPWR i jego skutki dla producentów opakowań, przetwórców i sieci handlowych, były tematem obszernej dyskusji uczestników. Zakłady mleczarskie, stale inwestując w rozwój, ponoszą koszty udoskonalania linii produkcyjnych. Dostosowanie się do wymagań projektu będzie niosło ze sobą nie tylko duże nakłady finansowe, ale również wymagać będzie nowych koncepcji w kontekście zapewnienia klientom produktów tej samej jakości, z zachowaniem ich użyteczności. W chwili obecnej nie ma na rynku materiałów, które spełniając wytyczne rozporządzenia jednocześnie pozwalają na zachowanie funkcjonalności opakowań. Jak wspólnie uważają członkowie Komitetu – wprowadzane zmiany powinny uwzględniać kompromis pomiędzy wymogami środowiskowymi, a bezpieczeństwem produktów i wygodą korzystania z nich.

Na spotkaniu poruszono także temat zakładowych oczyszczalni ścieków oraz biogazowni. Jednym z wyzwań jest brak możliwości oddawania do biogazowni rolniczych osadów ściekowych z zakładów przemysłowych wytworzonych w zakładowych oczyszczalniach ścieków, w których nawet w minimalnym stopniu występuje udział domieszki osadów pochodzących ze ścieków sanitarnych. Podczas posiedzenia postanowiono, że kwestia ta zostanie ponownie zgłoszona do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zasygnalizowana parlamentarzystom, przez szersze grono interesariuszy.

Komitet Sterujący powstał dzięki porozumieniu o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.