Zrównoważone rolnictwo na Circular Bioeconomy Day

24 października 2023 roku, w trakcie Circular Week 2023, wzięliśmy udział w debacie poświęconej systemowym rozwiązaniom na rzecz rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym. Elementem dyskusji było omówienie strategii w zakresie biogospodarki wdrażanych w Europie, w tym znaczenie zrównoważonego rolnictwa w produkcji żywności.

Circular Bioeconomy Day był okazją do dyskusji wśród decydentów UE, przedstawicieli władz regionalnych, administracji lokalnej, biznesu, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego na temat strategii biogospodarki o obiegu zamkniętym i jej roli w transformacji w kierunku zrównoważenia.

Stworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego wymaga holistycznego podejścia, z naciskiem na zrównoważony rozwój środowiskowy, gospodarczy i społeczny. Zrównoważona biogospodarka o obiegu zamkniętym ma ogromny potencjał, aby pomóc w walce z kryzysem klimatycznym i przekształcić nasze systemy rolno-spożywcze.

Rolnictwo zrównoważone jest bardzo istotną częścią biogospodarki obiegu zamkniętego. Opiera się w dużym stopniu na agrotechnicznych praktykach regeneratywnych, ale w również na odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Rolnictwo zrównoważone ma do odegrania dużą rolę we wdrażaniu założeń biogospodarki obiegu zamkniętego, szczególnie w zakresie ograniczenia degradacji gleby, zachowania ekosystemów i wspierania bioróżnorodności na terenach wiejskich. Zrównoważenie rolnictwa to także ograniczanie emisji pochodzących z uprawy i hodowli oraz możliwość wiązania dwutlenku węgla z atmosfery w glebie oraz wyczulenie na aspekt społeczny i ekonomiczny, szczególnie w kontekście optymalizacji kosztów produkcji rolnej.

Tylko działając wspólnie jesteśmy w stanie ograniczać nasz wpływ na środowisko i klimat oraz starać się budować zamknięty obieg gospodarki żywnościowej. Dlatego tak ważne jest włączenie modelu rolnictwa zrównoważonego w strategię biogospodarki oraz odpowiednie regulacje wspierające tę transformację.

– mówiła w trakcie dyskusji Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Założenia biogospodarki opierają się na zrównoważonym wykorzystywaniu biologicznych zasobów odnawialnych, które są wykorzystywane do wytwarzania produktów. Główna idea rozwoju biogospodarki obiegu zamkniętego skupia się na takich sposobach zaspokajania bieżących potrzeb, aby odbywało się to bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb.

Debata była częścią sesji otwierającej Circular Bioeconomy Day pt. „Systemowy ekosystem na rzecz rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym, krajowe strategie biogospodarki.” Dyskusję moderowała dr Agnieszka Sznyk, Prezeska Zarządu INNOWO, Member of Coordinating Group European Circular Economy Stakeholder Platform, a jej uczestnikami dyskusji byli:

  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności,
  • Laurent Bleuze, ekspert ds. Bioekonomii Copa Cogeca,
  • dr Tomasz Calikowski, Komisja Europejska, specjalista ds. polityki, badań i innowacji, zdrowej planety, gospodarki o obiegu zamkniętym i systemów opartych na biologii,
  • Antony Buchan, Head of Local Authority Support, ReLondon.