Rolnictwo Zrównoważone – uświadomiona konieczność

Podczas dorocznej Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, „Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”, członek zarządu Stowarzyszenia – dr inż. Jerzy Próchnicki wygłosił referat poświęcony rolnictwu zrównoważonemu. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności było patronem honorowym wydarzenia.

Odbywająca się już po raz 64. konferencja poświęcona była w największej części integrowanej produkcji i ochronie roślin, zwłaszcza metodami biologicznymi oraz przejściu polskiego rolnictwa z systemu konwencjonalnego do rolnictwa zrównoważonego i regeneratywnego.

W trakcie swojego wystąpienia „Rolnictwo Zrównoważone – uświadomiona konieczność / Sustainable Agriculture – a recognized necessity”, dr inż. Jerzy Próchnicki wskazywał konieczne kierunki rozwoju i rolę świadomego udziału rolników w tym procesie.

Produkcja rolnicza zawsze była swoistym konfliktem ekologii i ekonomii, który stanowi podstawę podziału systemów rolniczych na: ekologiczny, konwencjonalny i zrównoważony. Dotąd wygrywała ekonomia, co skutkowało powszechnym stosowaniem systemu konwencjonalnego. Negatywne jego skutki spowodowały zainteresowanie systemem ekologicznym, który jednak nie wypełnia potrzeb społecznych. Konieczność pogodzenia ekonomii i ekologii w systemie rolniczym, szczególnie wobec wyzwań związanych ze wzrostem populacji ludzkiej, nadchodzącej katastrofy klimatycznej i zubożeniem bioróżnorodności, wymaga optymalizacji działań regenerujących zasoby Ziemi, przy utrzymaniu wysokiej produkcji żywności oraz jej opłacalności – czyli upowszechnienia systemu zrównoważonego.

– podkreślał dr inż. Jerzy Próchnicki.

Rolnictwo zrównoważone zakłada użycie do produkcji żywności wszystkiego, co jest zgodne z prawem, pozwala na utrzymanie i zwiększenie płodności gleby i zasobów środowiska, zapewniając dużą produkcję jakościowej żywności zarówno dziś jak i w przyszłości, dbając o lokalne społeczności i trwałe dochody rolników. Aby zwiększyć żyzność gleby i odnowić zasoby środowiska niezbędne jest konsekwentne stosowanie praktyk regeneratywnych – nieodłącznego elementu zrównoważenia rolnictwa.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Nauki. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na tej stronie.