Rolnictwo zrównoważone chroni klimat

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z ekspertami z Koalicji Klimatycznej oraz European Carbon Farmers opublikowało listę praktyk regeneratywnych, które pomagają zapobiegać zmianom klimatu oraz obniżają wrażliwość gospodarstw na skutki globalnego ocieplenia.

Praktyki regeneratywne to wszelkie działania rolników, które prowadzą do odtworzenia cykli natury, poprawy żyzności gleb i stanu wód, zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stanową one integralną część modelu rolnictwa zrównoważonego, które stawia sobie za cel ograniczanie wpływu rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jednoczesnej akceptacji społecznej.

Rolnictwo jest z jednej strony sektorem najbardziej narażonym na skutki zmiany klimatu, ale z drugiej strony jest także istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Dlatego działania na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej będą musiały być prowadzone także przez rolników. Aby były one skuteczne i efektywne konieczne będzie wsparcie publiczne dla ich wdrażania. Dzięki zmianie technik uprawowych można zwiększyć ilość pochłanianego węgla i zapewnić trwałe jego magazynowanie w glebie i biomasie oraz zmniejszyć ucieczkę podtlenku azotu z gleb. Nowoczesne metody żywienia i chowu zwierząt pozwolą na ograniczenie emisji metanu. W naszym wspólnym interesie jest to, aby rolnikom opłacało się wdrażać te działania.

– powiedział dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Pobierz grafikę: PDFPNG

Do najważniejszych praktyk regeneratywnych zaliczają się:

  • optymalne stosowanie środków produkcji takich jak nawozy, środki ochrony roślin, maszyny czy nasiona,
  • rozważne wykorzystanie gleby i rezygnacja ze stosowania orki,
  • okrycie gleby roślinnością przez cały rok wykorzystując poplony w płodozmianie,
  • rozwój bioróżnorodności na polu, jego obrzeżach i całym gospodarstwie,
  • odpowiednie korzystanie z ukształtowania terenu wokół gospodarstwa, np. wyłączenie z uprawy tych obszarów, które są stale pomocne.

Wdrożenie modelu rolnictwa zrównoważonego, w tym praktyk regeneratywnych umożliwia rolnikom uzyskiwanie wyższych plonów. Jest to efektem poprawy zdrowia gleby, głównie za sprawą zwiększenia zawartości materii organicznej.

– dodał Mateusz Ciasnocha z European Carbon Farmers.

Efekty stosowania praktyk regeneratywnych nie ograniczają się jedynie do korzyści środowiskowych. Spełnianie wymogów polityki unijnej i branży spożywczej w zakresie zrównoważenia i ochrony klimatu pozwala poprawić pozycję konkurencyjną gospodarstwa.

– podsumowała Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.


Więcej o inicjatywach na stronach: Koalicja KlimatycznaEuropean Carbon Farmers