Rolnictwo zrównoważone szansą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

„Powietrze i emisja gazów cieplarnianych” to nowa część „ASAP Akademii” – kompleksowego e-kursu poświęconego modelowi rolnictwa zrównoważonego.

Rolnictwo zrównoważone to szansa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez optymalizację procesów produkcji, zwiększone wiązanie węgla w glebie oraz nowoczesne metody żywienia i chowu. Dla rolników to korzyść w postaci poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarstwa przez spełnienie wymogów Europejskiego Zielonego Ładu i branży rolno-spożywczej w zakresie ochrony klimatu i środowiska.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Nowy obszar „ASAP Akademii” obejmuje 4 lekcje dedykowane dbałości o czystość i jakość powietrza, rolniczym źródłom zanieczyszczeń powietrza oraz metodom skutecznej redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa. Kurs oferuje wiedzę na temat wprowadzania do praktyki rolnej postanowień unijnej Dyrektywy dotyczącej redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych. W produkcji rolniczej obejmuje ona przede wszystkim amoniak, tlenki azotu (NOX), dwutlenek siarki (SO2), metan (CH4) oraz niemetanowe, lotne związki siarki (NMLZO), a także drobny pył (PM 2.5).

Rolnictwo, leśnictwo oraz niekorzystne zmiany użytkowania ziemi odpowiadają za 13% światowej emisji dwutlenku węgla, 44% emisji metanu oraz aż 82% emisji tlenków azotu. W Polsce rolnictwo odpowiada za 8% emisji gazów cieplarnianych, a ich głównymi źródłami są gleby rolne, produkcja bydła oraz gospodarka odchodami zwierzęcymi.

– wyjaśnia Jerzy Próchnicki, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Przejście na uprawę uproszczoną może zatrzymać w glebach Europy nawet do 200 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Podobnie zmiana systemu żywienia i utrzymania zwierząt, np. poprzez zbilansowane dawki pokarmowe czy wykorzystanie pasz wysokiej jakości, może zmniejszyć uwalnianie metanu i amoniaku w produkcji zwierzęcej. Wszystkie te aspekty omówione są szczegółowo w nowym obszarze „ASAP Akademii”. Platforma oferuje już 10 obszarów, które zawierają łącznie aż 39 lekcji. Korzystanie z kursu jest bezpłatne.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.


Przejdź do „ASAP Akademii”