Kurs online zarządzania substancjami odżywczymi

Zarządzanie substancjami odżywczymi w glebie wymaga wiedzy o ich zawartości (zasobności gleby), dynamice zmian oraz dostępności. Wymaga również wiedzy o funkcji podstawowych czynników decydujących o efektywności odżywiania roślin (woda, pH, materia organiczna) i ich wzajemnym powiązaniu.

Optymalizacja wykorzystania substancji odżywczych umożliwiająca, a wręcz warunkująca zrównoważoną produkcję roślinną najlepiej została zdefiniowana przez The Fertilizer Institute w Waszyngtonie (US):

Prawidłowe zarządzanie składnikami nawozowymi to innowacyjne i oparte na podstawach naukowych podejście, które ukierunkowane jest na ochronę środowiska, wzrost produkcji rolnej, wzrost rentowności produkcji rolnej i jej zrównoważony rozwój. Koncepcja ta zakłada zastosowanie odpowiedniego źródła nawozów, w odpowiednich dawkach, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu.

Zarządzanie substancjami odżywczymi w glebie wymaga wiedzy o jej zasobności i dynamice zachodzących w niej zmian. Wymaga również wiedzy o funkcji i współzależnościach podstawowych czynników decydujących o efektywności odżywiania roślin. Dostępność składników pokarmowych jest bardzo zmienna w czasie i zależna od wielu czynników, takich jak uwilgotnienie, pH i temperatura gleby, przemian glebowej materii mineralnej i organicznej, aktywności drobnoustrojów glebowych, rozmieszczenia składników pokarmowych w glebie i wielu innych.

Dostarczane przez człowieka substancje odżywcze powinny jedynie uzupełniać dostępne w glebie zasoby tych składników. Aby tak się działo, powinniśmy zmaksymalizować zasobność gleb i umożliwić roślinom ich wykorzystanie, co jest warunkowane obecnością wody oraz prawidłowym odczynem gleby (pH). To jest możliwe zwiększając, bądź zachowując wysoki poziom materii organicznej w glebie. Materia organiczna ma wpływ na krążenie pierwiastków, zwiększa nawet 30-krotnie pojemność sorpcyjną gleby, oddziałuje dodatnio na jej gospodarkę wodną gleby i stan fitosanitarny, jednocześnie buforując składniki pokarmowe dostarczone w formie nawozów mineralnych, co także chroni przed ich utratą.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2007) wśród głównych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania gleb wymienia spadek zawartości materii organicznej, ponieważ jej ubytek może powodować wiele niekorzystnych zjawisk związanych z zaburzeniem procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych, które bezpośrednio wpływają na jakość gleb i ich możliwości produkcyjne.

O tym, w jaki sposób skutecznie zarządzać substancjami odżywczymi, można dowiedzieć się z bezpłatnego kursu e-learning w ramach „ASAP Akademii”. Obszar ten zawiera obecnie następujące lekcje:

  • Skuteczne zarządzanie substancjami odżywczymi
  • Badanie i bilansowanie potrzeb nawozowych zawsze się opłaca
  • Baza dla plonów – podstawowe nawożenie mineralne gleby
  • Oszczędności dzięki nawożeniu uzupełniającemu i precyzyjnemu
  • Organiczne dobro – nawozy odzwierzęce
  • Organiczne dobro – nawozy pozostałe
  • Bezpieczne magazynowanie i stosowanie nawozów

Zapraszamy do korzystania – więcej na „ASAP Akademii”