Projekt Planu Strategicznego dla WPR przyjęty przez Radę Ministrów

Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przedstawiło liczne wnioski i postulaty do projektów „Planu” w ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyjęty dokument będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie w ramach Planu będzie kierowane do szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego oraz samorządów. Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórczego oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

Do najważniejszych założeń Planu należą zapewnienie wsparcia dla zrównoważonych, przyjaznych klimatowi i środowisku metod gospodarowania, głównie w zakresie ochrony wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka. Istotnym elementem działań ma być także zwiększanie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz wdrażanie rozwiązań naukowych i innowacyjnych, w tym cyfrowych, usuwających bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności. Wdrażane będzie także wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt, ale w szerszym niż obecnie zakresie – obejmie nowe grupy zwierząt tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych i stanowi odpowiedź na oczekiwania społeczne w tym zakresie.

Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna. W Planie zaproponowano także działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Chodzi o przyjazne dla środowiska metody produkcji, które ograniczają emisje CO2, poprawiają jakość gleb, wód oraz zwiększają retencję wody. Wspierane będą inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.

Najważniejsze informacje na temat Planu oraz materiały do pobrania znajdują się na tej stronie.