Priorytety działań dla upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego

Komisja Europejska zaproponowała ambitne cele Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Ich realizacja wiąże się z koniecznością stworzenia mechanizmów silnych zachęt finansowych dla rolników. Dzięki temu możliwe będzie upowszechnienie zrównoważonych praktyk rolniczych w Polsce.

19 października 2020 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zwróciły Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagę na priorytetowe wsparcie w przygotowywanym obecnie Krajowym Planie Strategicznym WPR na lata 2021-2027, jak również w ramach planowanego dwuletniego okresu przejściowego, dla następujących działań:

  1. efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, m.in. poprzez:
  2. gromadzenie wody opadowej w formie: śródpolnych oczek wodnych, zbiorników retencyjnych koło domu, regulowanego poziomu wody w rowach melioracyjnych;
  3. zwiększenie retencyjności wodnej gleb poprzez wzrost zawartości substancji organicznej w glebie;
  4. korzystanie z rozwiązań cyfrowych pozwalających na precyzyjne stosowanie nawozów, środków ochrony roślin i nasion, w tym zwiększenie dostępu polskich rolników do systemów GPS i precyzyjnych maszyn rolniczych, np. kombajnów, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, siewników, niezbędnych do wykorzystania pełnego potencjału rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa zrównoważonego;
  5. stosowanie biologicznych środków ochrony roślin;
  6. dobór kwalifikowanego materiału siewnego, szczególnie odmian odpornych lub tolerancyjnych na agrofagi, dla głównych upraw rolniczych w Polsce;
  7. utrzymywanie okrywy roślinnej gleb jako sposobu na sekwestrację CO2 i erozję gleby.

Rolnictwo zrównoważone opiera się na trzech fundamentach: ochronie środowiska, społecznej akceptacji rolnictwa i opłacalności produkcji. Zachowanie konkurencyjności polskich rolników to jeden z warunków skutecznego wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej. Samo finansowanie to jednak nie wszystko, konieczne jest również wsparcie odpowiednich technologii i działań, które przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej pozwolą na stopniowe ograniczenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów oraz minimalizację wpływu rolnictwa na zmiany klimatu.

Ponadto, mając na uwadze zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi, np. susza, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jak również niepewną przyszłość ekonomiczną w związku z Covid–19, niezwykle ważne naszym zdaniem jest również wsparcie z zakresu zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.