Pierwsze obrady Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

W dniu 11 kwietnia 2023 r. w siedzibie Związku Polskich Przetwórców Mleka w Warszawie miało miejsce pierwsze stacjonarne spotkanie Komitetu Sterującego zajmującego się budową podstaw, wymianą doświadczeń oraz opracowaniem wytycznych dotyczących zrównoważonego mleczarstwa. Komitet Sterujący powstał z inicjatywy Pani Agnieszki Maliszewskiej – Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pana Marcina Hydzika – Prezesa Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Pani Małgorzaty Bojańczyk – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

FOTO: PIM.

Stowarzyszenie ASAP definiuje rolnictwo zrównoważone jako wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. W ramach unijnej strategii „Od pola do stołu”, będącej elementem Zielonego Ładu, planowane są działania, mające na celu rozwój praktyk rolnictwa zrównoważonego – istotne jest zatem wspieranie transformacji polskiego mleczarstwa. Ponadto, przyjęta Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive- CSRD) nakłada na firmy w UE, w tym na firmy przetwarzające mleko w Polsce, obowiązek składania corocznych sprawozdań dotyczących ich wpływu na: środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka i ład korporacyjny. Jako pierwsze ujawnień za 2024 r. mają dokonać największe podmioty, które już raportują informacje niefinansowe (na podstawie Ustawy o rachunkowości) – w 2025 r.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Marcin Hydzik – Prezes ZPPM, Pani Małgorzata Bojańczyk – Dyrektor ASAP, Pani Weronika Kruszewska – Polska Izba Mleka, Pan Jakub Olipra – Credit Agricole Bank Polska, Pani Dorota Grabarczyk – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Pan Beniamin Dobosz oraz Pan Damian Jamiołkowski – OSM Piątnica, Pani Magdalena Papierowska oraz Pan Dariusz Kilanowski – OSM Sierpc, Pani Joanna Kamińska – Hochland Polska, Pan Robert Gasek – ZPPM, Pan Artur Puławski – Oruna A&A oraz Pani Paulina Kaczmarek – Danone.

W trakcie spotkania ustalono zakres prac grupy oraz jej główne cele, którymi są między innymi przygotowanie branży na transformacje w kwestii zrównoważonego rozwoju, jak spełnić oczekiwania klientów i konsumentów spełniając normy prawne, jak pokazać, że branża jest zrównoważona oraz w jaki sposób sporządzać raporty.

Działania nad którymi Komitet będzie pracował podczas najbliższych spotkań:

  • sporządzenie analizy obszarów wpływu branży pod kątem zrównoważonego mleczarstwa;
  • przygotowanie wykazu aktów prawnych dot. zrównoważonego rozwoju zawierających wymogi prawne wobec branży;
  • sporządzenie wyciągu z wymogów sieci handlowych dot. zrównoważonego rozwojów dla spółek dostarczających produkty mleczarskie;
  • prezentacja na temat wymagań zawartych w Dyrektywie CSRD.

Uczestnicy jednogłośnie podsumowali spotkanie jako udane, a inicjatywę powstania Komitetu Sterującego jako niezwykle ważną i istotną. Do przewodniczenia pracom wybrano: Paulinę Kaczmarek (Grupa spółek DANONE) i Artura Puławskiego (Oruna A&A). Kolejne obrady zaplanowane są na 9 maja 2023 r., również w siedzibie ZPPM w Warszawie.