Społeczna odpowiedzialność a Wspólna Polityka Rolna

Praca w ramach Zespołów przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rola społeczeństwa w opracowywaniu i opiniowaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest niezmiernie ważna nie tylko z uwagi na wymogi proceduralne i nowy model realizacji większego zaangażowania zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym, ale przede wszystkim ze względu na transparentność (przejrzystość) procesu tworzenia Planu Strategicznego.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych poszczególnych etapów tworzenia Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej oraz jest członkiem:

  • Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027.
  • Zespołu do spraw opracowania Planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027, przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłaszane uwagi i sugestie zmian do części diagnostycznej Planu oraz propozycje kształtowania interwencji, jakie znajdą się w PS WPR mają wpływ na końcowe brzmienie analizy SWOT oraz potrzeb Planu Strategicznego WPR.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na celach, które stanowią odpowiedź na wyzwania związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Kluczowe jest tutaj wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz intensyfikacja wspólnych działań na rzecz jeszcze bardziej zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

Nasza wiedza i doświadczenie stanowi niezbędne wsparcie przy wypracowywaniu rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, poprawy efektywności sektora rolno-żywnościowego w Polsce, jak również  sposobu ukierunkowania poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach Planu strategicznego.

Praca w ramach grupy Tematycznej ENRD
Jednocześnie Stowarzyszenie uczestniczy w dyskusjach na temat Europejskiego Zielonego Ładu i WPR na poziomie europejskim, w ramach:

Ta specjalna grupa tematyczna została powołana na okres od września 2020 do lipca 2021 r. Jej celem jest wymiana poglądów na temat roli Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Grupa opiera swoje prace na praktycznych doświadczeniach z realizacji obecnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również na dotychczasowych pracach tematycznych dotyczących działań na rzecz klimatu na obszarach wiejskich i biogospodarki. Gromadzi także wytyczne i pomysły dla programowania interwencji ekologicznych w ramach przyszłych planów strategicznych WPR.

Główny punktem zainteresowania członków grupy tematycznej są elementy EGD (np. strategia „Od pola do stołu”, strategia na rzecz bioróżnorodności) związane z realizacją trzech szczegółowych celów WPR po 2020 w zakresie klimatu i środowiska: działania klimatyczne, dbałość o środowisko oraz ochrona krajobrazów i bioróżnorodności.

Więcej na informacji na temat spotkań grupy tematycznej i związanych z nimi zagadnieniami tematycznymi można znaleźć na tej stronie.