Jesteśmy partnerem instytucjonalnym „Razem dla środowiska”

Partnerstwo Na Rzecz Realizacji Środowiskowego Wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska”) to inicjatywa UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme, UNEP). 

Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zawartych w Agendzie 2030, która 25 września 2015 roku została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zostało partnerem instytucjonalnym Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Oficjalne potwierdzenie dołączenia do programu miało miejsce w trakcie obchodów Światowego Dnia Środowiska. Będziemy wspólnie podejmować działania na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez poszerzanie wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska, szczególnie w obszarze zrównoważenia rolnictwa i produkcji żywności.

Źródło: UNEP/GRID-Warszawa.

Wg danych ONZ, aż 40% lądowej powierzchni naszej planety uległo degradacji. Oznacza to, że mówimy o problemie, który bezpośrednio dotyczy połowy światowej populacji i połowy światowego PKB. Tylko od 2000 r. blisko o jedną trzecią wzrosła liczba i czas trwania susz. Jeśli nie podejmiemy działań, aby przeciwdziałać dalszej degradacji powierzchni planety, to do 2050 roku skutki susz mogą dotknąć ponad trzy czwarte ludzkości.

– mówi Michał Purol, Chief Sustainability Officer w UNEP/GRID-Warszawa.

Działalność człowieka oraz niezrównoważona produkcja i konsumpcja, zbierają żniwo w ekosystemach na całym świecie. UNEP/GRID-Warszawa wspiera cenne polskie ekosystemy we współpracy ze służbami ochrony przyrody, w tym polskimi parkami narodowymi, angażując przedstawicieli sektora prywatnego w ich odbudowę i ochronę. Przedsiębiorstwa związane z sektorem agro-food mogą również podejmować działania wspierające ekosystemy w których działają.

Do takich praktyk można zaliczyć wprowadzanie nowych, odpornych na zmianę klimatu odmian roślin uprawnych czy stosowanie nowoczesnych technik rolniczych. Pozwala to na wdrożenie bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa przy zachowaniu opłacalności produkcji. Tego typu optymalizacje dotyczą również pozostałej części łańcucha żywnościowego. Dlatego należy równolegle działać na rzecz ograniczania marnowania i strat żywności na poziomie sprzedaży detalicznej czy usług gastronomicznych. Pozwala to równocześnie ograniczyć zużycie wody i emisję gazów cieplarnianych.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Realizacja tych celów będzie możliwa dzięki zwiększeniu środków na badania i rozwój nowych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Bardzo duży udział w badaniach nad nowymi rozwiązaniami w rolnictwie mają przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego.

Polskie obchody Światowego Dnia Środowiska uzyskały patronat honorowy: Komisji Europejskiej, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.