1. Stosowanie stałej okrywy gleby z użyciem roślin lub resztek roślinnych.

Stała okrywa gleby chroni ją przed fizycznym wpływem wody, wiatru i słońca. Gleba może być pokryta resztkami roślin poprzedzających lub okrywowych. Zwiększy to również biomasę gleby.

2. Ograniczenie uprawy gleby do niezbędnego minimum.

Uprawa bezorkowa, minimum uprawy, uprawa konserwująca to określenia technik uprawy mających na celu wzrost roślin bez wcześniejszego, mechanicznego naruszania struktury gleby. Sprzyja to rozwojowi organizmów glebowych jak np. dżdżownic. Organizmy glebowe wpływają na lepsze nawodnienie i napowietrzenie gleby.

3. Stosowanie stałej okrywy gleby w uprawach stałych.

Pokrycie gleby pomiędzy drzewami lub innymi uprawami trwałymi zapobiega przed jej erozją.

4. Stosowanie odpowiedniego płodozmianu roślin.

Płodozmian roślin stymuluje biologiczną aktywność i rozwija różnorodność resztek roślinnych w glebie. Różnorodność roślin w wyniku wprowadzania odpowiedniego płodozmianu sprzyja ograniczeniu występowania niektórych chwastów, chorób I szkodników.

5. Uprawa gleby w poprzek skłonu i zapobieganie spływowi wody ze stoku.

Uprawa gleby w poprzek skłonu zapobiega przed spływem wody minimalizując erozję gleby i zwiększając czas infiltracji gleby przez wodę. Powoduje to zwiększoną dostępność wody dla roślin.

Sztuczne zapory mogą być stosowane do zapobiegania i blokowania spływania wody z pół uprawnych. Zmniejsza to erozję gleby i przemieszczanie cząstek glebowych.

6. Nawożenie w oparciu o potrzeby nawozowe roślin i zasobność gleb.

Nawożenie dokonujemy w oparciu o potrzeby roślin w celu optymalizacji produkcji. Dostosowujemy dawki nawozów do potrzeb roślin uprawnych. Stosowania nawozów zależy od wielu czynników np. mobilności składników , poziomu asymilacji i innych.

7. Stosowanie nowoczesnych metod wspomagających np. rolnictwo precyzyjne.

Rolnictwo precyzyjne wykorzystuje nowoczesne technologie jak np. GPS, GIS, zdjęcia satelitarne do oceny i zrozumienia różnic w strukturze poszczególnych pół uprawnych w celu odpowiedniego stosowania środków produkcji.

Rolnictwo precyzyjne pomaga zoptymalizować zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin poprzez np. unikanie nakładania aplikacji cieczy roboczej. Zmniejsza to koszty zabiegów, zwiększa efektywność i zmniejsza niebezpieczeństwo skażenia środowiska.

8. Optymalizacja irygacji w oparciu o potrzeby wodne roślin i zasobność wodną gleby.

Optymalizacja dotyczy dawki I czasu stosowania irygacji. Ma to na celu unikanie marnotrawstwa wody, która szczególnie w warunkach Polski staje się deficytowym czynnikiem produkcji rolnej .

9. Optymalizacja stosowania środków ochrony roślin w oparciu o aktualną presję szkodników i chorób.

Gdy stosujemy środki ochrony roślin obowiązkowym jest stosowanie się do zaleceń na etykiecie produktu. Stosujący środki ochrony roślin powinien mieć szeroką wiedzę o chwastach, chorobach, szkodnikach roślin i ich wpływie na uprawę aby wybrać odpowiednią metodę ochrony roślin.

Integrowana Ochrona Roślin składa się z kombinacji biologicznych, biotechnologicznych I chemicznych metod ochrony roślin. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin rozpoczyna się od regularnej lustracji upraw, przygotowania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i jego kalibracji

10. Wprowadzenie stref buforowych i miedz z wykorzystaniem różnorodności roślin.

Miedze i strefy buforowe zapewniają obszary dla schronienia, gniazdowania roślin, drobnych zwierząt i ptaków. Są to ważne obszary z punku widzenia bioróżnorodności krajobrazu rolniczego. Ponadto strefy buforowe zapobiegają erozji gleb i przemieszczaniu zanieczyszczonych cząstek z pół uprawnych na obszary nieuprawne.

11. Wprowadzenie i utrzymanie stref buforowych wokół cieków i zbiorników wodnych.

Strefy buforowe wokół cieków I zbiorników wodnych zapobiegają ich zanieczyszczeniu. Strefy takie ograniczają spływ niebezpiecznych substancji do wód poprzez ich filtrowanie. Polepsza to jakość i zwiększa bioróżnorodność wód.

12. Zapobieganie punktowemu skażeniu gleby przez instalację punktów bezpiecznego mycia opryskiwaczy.

W celu zapobieganiu punktowego skażenia gleby napełnianie i mycie opryskiwaczy powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Koniecznym jest przestrzeganie odpowiednich procedur.

13. Bezpieczne pozbywania się odpadów np. opakowań po środkach ochrony roślin.

Nieorganiczne odpady jak np. opakowania po środkach ochrony roślin muszą być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Odnosi się to do przechowywania, płukania i pozbywania się opakowań

14. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

Praca rolnika ma znaczący wpływ na stan środowiska, a przez to na lokalną społeczność. Rolnik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie zasobami naturalnymi, które są własnością społeczną. Czynny udział rolników w realizacji lokalnych działań społecznych przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i wzmacniania więzi sąsiedzkich.

15. Uzupełnianie wiedzy fachowej, niezbędnej przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w tym budowania relacji biznesowych.

Produkcja rolna to skomplikowany proces wymagający szerokiej znajomości wiedzy fachowej z zakresu agrotechniki uprawianych roślin jak też budowania i rozwoju relacji biznesowych, niezbędnych do osiągania celów biznesowych. Stałe podnoszenie poziomu swoich kompetencji jest niezbędne do osiągania zakładanych celów finansowych.