69 lekcji w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa

Akademia Zrównoważonego Rolnictwa to kompleksowy kurs e-learning, stanowiący kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zakończyło właśnie pierwszy etap wdrożenia kursu, obejmujący 18 obszarów merytorycznych na które składa się aż 69 lekcji.

Każda z lekcji opracowana została na bazie Przewodnika Zrównoważonego Rolnictwa, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych. Korzystanie z Akademii oraz z Przewodnika jest bezpłatne.

Najnowsze dwa obszary – „Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami” oraz „Ochrona roślin” dotyczą tematyki szczególnie wrażliwej i ważnej zarówno dla samej produkcji roślinnej, zwierzęcej, jak i dla środowiska. Środki ochrony roślin i nawozy syntetyczne oraz sprzęt służący do ich aplikacji, leki weterynaryjne, środki odkażające, paliwa i oleje oraz wszelkie odpady powstające w trakcie produkcji, a nie nadające się do ponownego wykorzystania – nie stoją w sprzeczności ze zrównoważoną produkcją żywności, pod warunkiem, że ich stosowanie, użytkowanie, a w razie potrzeby utylizacja, jest zgodna z podstawowymi standardami i zasadami.

– podkreśla dr Jerzy Próchnicki, Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Obszar „Ochrona roślin” wyjaśnia jej cele, zasady bezpiecznego zakupu, transportu, magazynowania i stosowania preparatów, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i wskazaniami Integrowanej Ochrony Roślin, w sposób bezpieczny dla stosującego, środowiska oraz konsumenta. Składa się na niego 5 nowych lekcji: Podstawy ochrony roślin oraz Integrowana Ochrona Roślin, Prawidłowe używanie środków ochrony roślin, Zwalczanie agrofagów oraz zasadność i trafność stosowanej ochrony roślin, Bezpieczeństwo użytkownika, środowiska i konsumenta oraz Zakup, transport i magazynowanie środków ochrony roślin.

Obszar „Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami” wyjaśnia zasady dbałości o sprzęt chemizacyjny, zasady gospodarowania odpadami przydatnymi w dalszej produkcji jak i nieprzydatnymi do niej, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów niebezpiecznych, wskazując jak organizować recykling organiczny jednocześnie dbając o środowisko i zgodność tych działań z prawem. Obejmuje 7 lekcji: Zapobieganie zdarzeniom towarzyszącym chemizacji rolnictwa, Sprzęt do zabiegów ochrony roślin, Sprzęt do chemizacji. Paliwo, smary, oleje, Powstawanie odpadów w gospodarstwie, Odpady powstające w gospodarstwie, do dalszego wykorzystania, produkcyjnego, Postępowanie z odpadami chemizacyjnymi oraz Magazynowanie i utylizacja odpadów.

Akademia Zrównoważonego Rolnictwa, to jeden z naszych kluczowych projektów edukacyjnych skierowanych do rolników, dostawców płodów rolnych, przetwórców oraz pozostałych uczestników łańcucha odpowiedzialności za żywność. Akademia jest stale rozwijana w miarę zmieniającej się sytuacji rynkowej, postępu naukowego i technicznego oraz wprowadzania nowych aktów prawnych regulujących sektor rolno-spożywczy w Polsce i Europie. Finalizacja pierwszego etapu wdrożenia Akademii, oznacza, że kurs obejmuje już wszystkie 18 obszarów opisanych w Przewodniku Rolnictwa Zrównoważonego.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Kurs dostępny jest bezpłatnie pod adresem akademiazrownowazenia.pl.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.