Dla rolników

Co ?

Środowisko

Zadaniem rolnictwa zrównoważonego jest produkcja żywności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi wymaga dbałości o wykorzystywane w gospodarstwie rolnym glebę, wodę i powietrze. Proces produkcji powinien wspierać ograniczenie zużycia minerałów takich jak gaz i ropa naftowa.

Społeczeństwo

Zasady rolnictwa zrównoważonego wspierają rozwój lokalnych społeczności wiejskich. Wspólne działania rolników mogą dotyczyć zarządzania glebą, skracania łańcucha dostaw żywności lub wspierania wspólnych przedsięwzięć ochrony środowiska naturalnego.

Zysk rolnika

Rolnik jest kluczowym ogniwem żywnościowego łańcucha wartości. Jest producentem żywności. Ponadto spełnia usługową funkcję wobec społeczeństwa, a mianowicie zarządza środowiskiem i krajobrazem obszarów wiejskich. Za tą działalność otrzymuje wsparcie z Unii Europejskiej. Produkcja rolna jest złożonym i skomplikowanym procesem technologicznym , a rolnik musi wykazać się wysokim poziomem szeregu kompetencji.

Po co?

Korzyści dla środowiska

 • Poprawa stanu środowiska naturalnego tj. powietrza, gleby, wód gruntowych
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • Zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych
 • Wzrost bioróżnorodności w środowisku naturalnym

Korzyści dla społeczeństwa

 • Aktywacja lokalnych społeczności
 • Zwiększanie atrakcyjności obszarów rolnictwa zrównoważonego - turystyka
 • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności
 • Polepszenie warunków pracy w gospodarstwie rolnym
 • Ograniczenie afer z produktami żywnościowymi

Korzyści dla rolnika

 • Polepszenie stanu gleby
 • Spełnianie oczekiwań odbiorców i konsumentów
 • Nowe rynki zbytu
 • Poprawa rentowności gospodarstwa
 • Dywersyfikacja dochodów rolnika
 • Pozyskanie wiedzy i doświadczenia

Jak?

Budowanie relacji

W procesie produkcji Rolnik winien wykazywać wysoki poziom kompetencji menadżerskich. Jedną z nich jest budowanie relacji, rozumiana jako efektywna współpraca w zespole, grupie osób, nawiązywanie nowych kontaktów, utrzymywanie dobrej relacji ze pracownikami, sąsiadami i kontrahentami. 

Wiedza fachowa

Inną kompetencją niezbędną w procesie realizacji zasad rolnictwa zrównoważonego jest wiedza fachowa, w tym wiedza z zakresu finansów gospodarstwa. Jest to posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  coraz lepszego wypełniania swych zadań. Ważną cechą tej kompetencji jest aktywne poszukiwanie wiedzy i dzielenie się nią z innymi.

Organizacja pracy

Organizacja pracy, czyli zdolność właściwego planowania pracy (zadań, procesów) poprzez między innymi wybieranie odpowiednich narzędzi do osiągnięcia celu, ustalanie priorytetów, efektywne wykorzystanie czasu pracy. Są to wybrane kompetencje jakie powinien rozwijać rolnik chcący sprostać wyzwaniom rynku produkcji rolnej.